കേരള പഞ്ചായത്ത് എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് -വിവിധ വായ്പകൾ-വിവിധ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി വർദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്

Posted on Thursday, March 30, 2023

കേരള പഞ്ചായത്ത് എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് -വിവിധ വായ്പകൾ-വിവിധ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി വർദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്