ഐ ബി പി എം എസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പരിശീലന സഹായി

Posted on Tuesday, July 13, 2021
 1. ലൈസൻസി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ വീഡിയോ
 2. സ്റ്റാഫ് പരിശീലന വീഡിയോകളും മാനുവലുകളും
 3. PreDCR - മാനുവൽ ഇംഗ്ലീഷ്
 4. PreDCR - മാനുവൽ മലയാളം
 5. PreDCR - മാർ‌ജിൻ‌ മാർ‌ക്കിംഗ്
 6. PreDCR- VOL (ബേസിക്സ്)
 7. PreDCR - ൽ വാതിൽ, വിൻഡോ, വെന്റിലേഷൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം
 8. PreDCR - ൽ പ്രവേശന വാതിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം 
 9. PreDCR - ൽ ഫ്ലോറും ഫ്ലോര്‍ ഇന്‍ സെക്ഷനും എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം  
 10. PreDCR - ൽ എഫ്എസ്ഐ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം 
 11. PreDCR - ൽ ഇന്റേണൽ റോഡ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം
 12. PreDCR - ൽ അയൽക്കാരന്റെ കണ്‍സന്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം
 13. PreDCR- ൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റെയർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം
 14. PreDCR- ൽ റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം  
 15. PreDCR- ൽ ST, RWH, GWRS എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം
 16. PreDCR- ൽ സ്റ്റെയർകേസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം  
 17. UNIT BUA അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ
 18. DIRECTION REF CIRCLE എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം 
 19. BALCONY അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ 
 20. എലിവേഷൻ കീ പ്ലാനും പ്രോജക്റ്റ് ശീർഷകവും എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം 
 21. പ്രധാന റോഡും അംഗീകൃത LAYOUT ഉം എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം
 22. PLOT LEVEL അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ 
 23. ഡ്രൈവ് വേ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ
 24. IRREGULAR PLOT ന് റോഡ് എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം 
 25. RAMP എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം
 26. ലൈസൻസി രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ