പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മാനവേതനം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്