2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഡി.പി.സി യ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാത്ത ലോക്കല്‍ ബോഡികള്‍ക്ക് 25-04-2018 വരെ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്

Posted on Thursday, April 12, 2018

12-04-2018 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി തീരുമാനപ്രകാരം 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഡി.പി.സി യ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാത്ത തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്  25-04-2018 വരെ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Content highlight