പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിലെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ -സ്പഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍