20 ജൂണ്‍ 2019 ലെ കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയിലെ തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങള്‍