സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ - അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ Disability Certificate പുതുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല -സര്‍ക്കുലര്‍

Posted on Friday, May 25, 2018

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ - അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ Disability Certificate പുതുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല -സര്‍ക്കുലര്‍

സര്‍ക്കുലര്‍ നം.625/എസ്2/18/എസ്.സി.പി.ഡബ്ലൃു.ഡി Dated 13/04/2018