പഞ്ചായത്ത്‌ സംഗമം 2018 - ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ ജനപ്രതിനിധികളുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും കൂട്ടായ്മ

Posted on Wednesday, June 6, 2018
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ ജനപ്രതിനിധികളുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും കൂട്ടായ്മ
തിയതി : 09 ജൂണ്‍ 2018 ശനിയാഴ്ച
സ്ഥലം : ഗവണ്മെന്റ് വി & എച്ച്. എസ്.എസ് കുളത്തൂര്‍, നെയ്യാറ്റിന്‍കര

Panchayat sangamam 2018

Panchayat sangamam 2018

Panchayat sangamam 2018

Panchayat sangamam 2018

Content highlight