പ്രളയ ബാധിത തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച പ്രത്യേക വിഹിതം – ജീവനോപാധികള്‍ക്ക് തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രോജക്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്