കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 23-09-2020, 2.00 പി.എം ലേക്ക് മാറ്റി.

Posted on Saturday, September 19, 2020

എൽ‌എസ്‌ജിഡി സംസ്ഥാനതല  കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി  യോഗം 23-09-2020, 2.00 പി.എം (വീഡിയോ കോൺഫറൻസ്) ലേക്ക് മാറ്റി.