പദ്ധതി ഭേദഗതി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 5 വരെ മാത്രം

Posted on Tuesday, October 1, 2019

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 5 ന് മുന്‍പായി പദ്ധതി ഭേദഗതി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഡി.പി.സി. ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  ഒക്ടോബര്‍ 5 ന് ശേഷം പദ്ധതികളില്‍  ഭേദഗതി സാധ്യമല്ല.