തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് 31 ജനുവരി 2020