മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി – Ombudsperson(ജില്ലാ തലം) തസതികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Thursday, September 19, 2019

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി – Ombudsperson (ജില്ലാ തലം) തസതികയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 10.10.2019    5 PM   >>   വിശദാംശങ്ങള്‍ 

അപേക്ഷകള്‍ അയക്കേണ്ട വിലാസം 

Mission Director
MGNREGA State Mission 
5th Floor ,Swaraj Bhavan ,Nanthancode,Kowdiar (PO)'
Thiruvananthapuram -03