സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രത്യുത്ഥാനം പദ്ധതി –.മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Posted on Tuesday, July 9, 2019

സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രത്യുത്ഥാനം പദ്ധതി –ഗുണഭോക്തക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള   മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍