എംജിഎന്‍ആര്‍ഇജിഎസ് –ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് –ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്ത അറിയിപ്പ്