കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 26.07.2022 ചൊവ്വാഴ്ച 11.00 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച്  ചേരുന്നു

Posted on Saturday, July 16, 2022

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 26.07.2022 ചൊവ്വാഴ്ച 11.00 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച്  ചേരുന്നു