തദ്ദേശ ദിനാഘോഷം-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള മഹാത്മാപുരസ്കാരങ്ങളുടെ എണ്ണം-ഭേദഗതി