ലൈഫ് മിഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കോ ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് ഡപ്യുട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Wednesday, August 8, 2018

ലൈഫ് മിഷൻ  പാലക്കാട് ജില്ലാ കോ ഓർഡിനേറ്റർ  തസ്തികയിലേക്ക് ഡപ്യുട്ടേഷൻ   വ്യവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു -   അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ആഗസ്റ്റ്  14