കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എസ് ജയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 55
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കന്നിമേല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് ജയന്‍
വിലാസം ജയന്‍ നിവാസ്, കുരീപ്പുഴ, കാവനാട്-0
ഫോൺ 04742792786
മൊബൈല്‍ 9961359175
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല