കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഗിരിജ സുന്ദരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 42
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുണ്ടക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഗിരിജ സുന്ദരന്‍
വിലാസം ദേവതാരു, കോട്ടയടിയില്‍മുക്ക്, മുണ്ടയ്ക്കല്‍-691001
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656507673
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല