കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

വി ഗിരിജ കുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 39
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇരവിപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് വി ഗിരിജ കുമാരി
വിലാസം പി ജി ഹൌസ്, തിട്ടയില് തെക്കതില്, വാളത്തുങ്കല്-691011
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544844959
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍ ക്ലര്ക്ക്