കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം സലിംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊല്ലൂര്‍ വിള
മെമ്പറുടെ പേര് എം സലിം
വിലാസം ഹെന്ന നിവാസ്, മുപ്പറശ്ശേരി വയല്‌, ഇരവിപുരം-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847376520
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍