കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എന് സഹൃദയന്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് എന് സഹൃദയന്
വിലാസം സോപാനം, ബോധി നഗര് 251, പാലത്തറ, തട്ടാമല-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9129336369
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍