കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

റ്റി ലൈലാകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിളികൊല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി ലൈലാകുമാരി
വിലാസം അത്തം, സൌഹാര്ദ്ദനഗര്‌ 32, കല്ലുംതാഴം-691004
ഫോൺ 9400592534
മൊബൈല്‍ 9048264866
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്ക്കര്