കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സലീനവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിമുക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സലീന
വിലാസം കുന്നേല് പുത്തന് വീട്, നിയാസ് മന്സ്, ഉദയശ്രീനഗര് 112, വടക്കേവിള-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746205273
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്ക്കര്