കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രേം ഉഷാര്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കേവിള
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രേം ഉഷാര്
വിലാസം പ്രശാന്തി മന്ദിരം, ശ്രീനഗര് 32, പട്ടത്താനം-691021
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446855363
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍ രാഷ്ച്രീയം