കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എസ്സ് ഗീതാകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോളേജ് ഡിവിഷന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എസ്സ് ഗീതാകുമാരി
വിലാസം കരീപ്ര വീട്, കിളികൊല്ലൂര്, കല്ലുംതാഴം-691004
ഫോൺ 2715801
മൊബൈല്‍ 9447180130
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്റ്