കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം എ സത്താര്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് എം എ സത്താര്
വിലാസം തടത്തി വിള, വിദ്യ നഗര് 125, മങ്ങാട്-691015
ഫോൺ 04742712685
മൊബൈല്‍ 9447281147, 9037081147
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇന്ഷുറന്സ് കണ്സല്ട്ടന്റ്