കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എ നിസ്സാര്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാത്തിനാകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് എ നിസ്സാര്
വിലാസം നിസാര് മന്സില്, ചാത്തിനാംകുളം, ചന്ദനത്തോപ്പ്-691014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526879778
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍ കൂലി