കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

രവീന്ദ്രന്‍ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആശ്രാമം
മെമ്പറുടെ പേര് രവീന്ദ്രന്‍ പി
വിലാസം ജ്യോതി നികേതന്‍, ദേശിംഗനാട് നഗര്‍ 157, ആശ്രാമം, കൊല്ലം-691002
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847348987
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവിംഗ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍