കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

റ്റി ആര്‍ സന്തോഷ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി ആര്‍ സന്തോഷ് കുമാര്‍
വിലാസം സന്തോഷ് ഭവന്‍, കോട്ടയ്ക്കകം, പെരിനാട്-691601
ഫോൺ 04742704876
മൊബൈല്‍ 8113911487
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്