ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അന്നപൂര്‍ണ്ണാ ദേവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോയിപ്രം
മെമ്പറുടെ പേര് അന്നപൂര്‍ണ്ണാ ദേവി
വിലാസം മലയില്ലത്തു വീട്, കുമ്പനാട്, കടപ്ര-689547
ഫോൺ 0469-2669935
മൊബൈല്‍ 9495016709
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം MA English
തൊഴില്‍