ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ടി മുരുകേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ടി മുരുകേഷ്
വിലാസം മുരുകാലയം, അടൂര്‍, മേലൂട് പി ഒ-691523
ഫോൺ 04734-225863
മൊബൈല്‍ 9447454863
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BA
തൊഴില്‍