ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ . ആര്‍ ബി രാജീവ്കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊടുമണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ . ആര്‍ ബി രാജീവ്കുമാര്‍
വിലാസം രാജി ഭവന്‍, ഇളമണ്ണൂര്‍ ,അടൂര്‍, മാരൂര്‍ പി ഒ-691524
ഫോൺ 04734-247006
മൊബൈല്‍ 9447453870
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BSc LLB
തൊഴില്‍