ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

വര്‍ഗീസ്‌ പി വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിറ്റാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വര്‍ഗീസ്‌ പി വി
വിലാസം പുത്തന്‍ പറമ്പില്‍, സീതത്തോട്, കൊച്ചു കോയിക്കല്‍ പി ഒ-689667
ഫോൺ 04735-258216
മൊബൈല്‍ 8086783003
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം SSLC
തൊഴില്‍