ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

സൂസന്‍ അലക്സ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് റാന്നി
മെമ്പറുടെ പേര് സൂസന്‍ അലക്സ്‌
വിലാസം ളാഹയില്‍ വാളിപ്ലാക്കല്‍, റാന്നി, മന്ദിരം പി ഒ-689672
ഫോൺ 04735-227789
മൊബൈല്‍ 9497616515
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍