മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രവീജ് വി ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണിയാരം
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രവീജ് വി ആര്‍
വിലാസം വെള്ളോട്ടില്‍, കുറ്റിമൂല, മാനന്തവാടി-670645
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961889198
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍