മുനിസിപ്പാലിറ്റി || കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ഇടുക്കി) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

രാജമ്മ രാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊച്ചുതോവാള
മെമ്പറുടെ പേര് രാജമ്മ രാജന്‍
വിലാസം കല്ലൂപ്പറമ്പില്‍, കൊച്ചുതോവാള, കൊച്ചുതോവാള-685514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656245871
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍