ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍ സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Posted on Wednesday, March 7, 2018

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയില്‍ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതല്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ഐ.കെ.എം ന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമസഭകളില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിന് സാധിക്കാത്ത പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഓണ്‍ ലൈനായി ഗ്രാമസഭകളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .പൊതു ജനങ്ങള്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ J8-30247/17 തീയതി 06.03.2018

സൂചന : സ.ഉ 2549/2017/തസ്വഭവ തീയതി : 24/07/2017
Circular related to Gramasabha Portal