• കൊവിഡ് 19-ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ-വസ്തുനികുതി അടയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2021-22 – താനൂർ നഗരസഭ- 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിച്ച 12ാം ഗഡു തുകയും വിടവ് നികത്തൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി തുകയും ട്രാസ്ഫര്‍ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ പുനഃരനുവദിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
  • Implementation of IBPMS -Appointing qualified persons on contract basis for providing assistance to the Engineering wing of all the ULBs - Sanction accorded - Orders issued.
  • എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം-ജീവനക്കാര്യം
  • ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2021-22 - തലയാഴം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിച്ച 12ാം ഗഡു തുകയും വിടവ് നികത്തൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി തുകയും ട്രാസ്ഫര്‍ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ പുനഃരനുവദിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
  • ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2021-22 - നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം വിടവ് നികത്തൽ ഫണ്ടും റവന്യൂ കളക്ഷൻ ഇൻസെന്റീവ് ബോണസ് തുകയും അനുവദിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി തുകയായി അനുവദിച്ചതും ട്രാസ്ഫര്‍ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതുമായ തുക പുനഃരനുവദിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
  • കോവിഡ് ലോക്ക് ഡൌൺ-കരാറുകാർക്ക് പിഴ ഈടാക്കുന്നതിൽ ഇളവ് നൽകി കരാറിലേർപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • കേരള അർബൻ ആൻ്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റ്ഡ്-ജീവനക്കാര്യം
  • എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം-ജീവനക്കാര്യം
  • PMGSY-2013-14 (Phase VIII), Package No.KR 07-30 Kanjirapally Block, Kottayam District-Elamkadu-Kodunga road-Estimate for flood relief and Rehabilitation-Administrative sanction accorded-Orders issued