പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട് - 24.08.2018