പ്രളയാനന്തരം- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണ പരിധിയിലുള്ള നദീതീരങ്ങളില്‍ വീണു കിടക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍

Posted on Monday, June 3, 2019

പ്രളയാനന്തരം- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണ പരിധിയിലുള്ള നദീതീരങ്ങളില്‍ വീണു കിടക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച  സര്‍ക്കുലര്‍

<