പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച അധിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Posted on Sunday, August 11, 2019

സര്‍ക്കുലര്‍ 294/ഇപിഎ4/2019/തസ്വഭവ Dated 11/08/2019

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം-തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ -അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ