കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 21.10.2020 ഉച്ചക്ക് 2.30 ന് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി

Posted on Friday, October 16, 2020
കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 21.10.2020 ഉച്ചക്ക് 2.30 ന് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി
Content highlight
Coordination Committee Meeting will be held on Wednesday, 21.10.2020 at 2.30 pm (Video conference)