കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 10.02.2021 ബുധനാഴ്ച 03.00 മണിക്ക്

Posted on Tuesday, February 2, 2021

കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 10.02.2021 ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 03.00 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2ലെ ലയം ഹാളില്‍ 

Content highlight
Co-ordination Committee Meeting will be held on Wednesday 10.02.2021 at 03.00 pm at Layam Hall, Secretariat Annex 2