കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 21.08.2022 ഞായറാഴ്ച 10.00 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച് ചേരുന്നു

Posted on Tuesday, August 16, 2022
Content highlight
Co-ordination Committee Meeting will be held on Sunday 21.08.2022 at 10.00 am at Layam Hall, Secretariat Annex 2