കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 11 മണിക്ക്

Posted on Wednesday, January 10, 2018

കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 17 ജനുവരി 2018 ബുധനാഴ്ച 11 മണിക്ക് തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ വച്ച് ചേരുന്നതാണ്.