വയനാട് ജില്ല –ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം -ടാങ്കര്‍ ലോറി / മറ്റു വാഹനങ്ങളില്‍ GPS സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍14 .05.2018 2 മണിക്ക് മുന്‍പായി ക്ഷണിക്കുന്നു.