തൃശ്ശൂര്‍ - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020 - 21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഡി. പി. സി. യോഗം 2020 ഒക്ടോബര്‍ 23 ന്

Posted on Friday, October 23, 2020

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020 - 21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതി അംഗീകാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് - ഡി. പി. സി. യോഗം - 2020 ഒക്ടോബര്‍ 23 -ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച് ഉച്ചക്ക് 3.00 മണിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി .

ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ്‌ ലിങ്ക് : https://meet.google.com/zyw-dkyy-rkp