ഡി.ഡി.പി മലപ്പുറം-ടെണ്ടര്‍ - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം -ടാങ്കര്‍ ലോറി / മറ്റു വാഹനങ്ങളില്‍ GPS സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ 04.05.2018 2 PM നകം ക്ഷണിക്കുന്നു.